Pašnjaci,šume,livade

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Ujniče
Grad:Bijelo Polje
Površina:28233 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:KO Ujniče, LN 62

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane u Listu nepokretnosti broj 62 KO Ujniče, PJ Bijelo Polje, i to:

  • parcele br. 684, 685, 693, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 ukupne površine 28.233 m2.

 Imanje se nalazi na udaljenosti oko 14 km od Bijelog Polja.Radi se o blago strmom terenu sa livadama,pašnjacima,njivama i šumama.Služi za ispašu stoke u ljetnjem periodu.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.