Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Zaimovića livade
Grad:Bijelo Polje
Površina:126 m2
Sprat:P3
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Drndar Mirsad
Početna cijena:49896€
KO i broj parcele:LN br. 591 KO Bijelo Polje

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:

LN br. 591 KO Bijelo Polje, na kat. parceli br.873, kao zgrada br.1, PD4, spratnosti P3, površine 126m2, vlasništvo Drndar Mirsada

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.