Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Zaimovića livade
Grad:Bijelo Polje
Površina:126 m2
Sprat:P3
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Drndar Mirsad
KO i broj parcele:LN br. 591 KO Bijelo Polje

Opis

 

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u LN br. 591 KO Bijelo Polje, na kat. parceli br.873, kao zgrada br.1, PD4, spratnosti P3, površine 126m2, vlasništvo Drndar Mirsada.

Predmetna nepokretnost se nalazi u gornjem dijelu grada, Zaimovića Livade. Radi se o lokaciji sa pretežno velikim brojem porodičnih objekata, a u čijoj blizini se nalazi osnovna škola. Udaljenost od centra je oko 500m. Predmetni stan nalazi se u porodičnoj kući porodice Drndar, sa četiri etaže i četiri nezavisna stana. Zgrada se nalazi na ravnoj parceli, približno pravougaonog oblika. Dio parcele je i betoniran. Objekat u kojem se nalazi predmetni stan je spratnosti P+III. Svaki stan ima zaseban ulaz, a do stanova na gornjim etažama dolazi se unutrašnjim stepeništem. Predmetni stan se nalazi na III spratu.

Prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana 26.06.2019. godine sa početkom u 10h, u kancelarijama JI Sekulić Ivana u Bijelom Polju, na adresi: ul. 3 Januara, ulaz A/1, kontakt br. 050 435 384 i 068 829 822.

Početna cijena na prvom javnom nadmetanju je definisana procijenjenom vrijednošću nepokretnosti i iznosi 68.166,00 eura. Drugo javno nadmetanje će se organizovati u periodu od 15 do 30 dana od dana održavanja I prodaje, za iznos od 50% od procijenjene vrijednosti.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.