Šuma, livada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Tomaševo
Grad:Bijelo Polje
Površina:40584 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Tomaševo, LN 67

OpisNepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 67  KO Tomaševo-PJ Bijelo Polje, označene kao:

  • katastarska parcela br. 530, po načinu korišćenja šume 4 klase, površine 1200 m2,
  • katastarska parcela br. 531, po načinu korišćenja livada 6 klase, površine 23522 m2,
  • katastarska parcela br. 532, po načinu korišćenja šume 4 klase, površine 15562 m2,

katastarska parcela br. 533, po načinu korišćenja njiva 6 klase, površine 300 m2, sve potes Drndari

Zemljište se nalazi  u Tomaševu, dvadesetak kilometara od Bijelog Polja, uz magistralni put prema Pljevljima.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.