Suma,njiva,pasnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Pobretići
Grad:Bijelo Polje
Površina:18110 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Grbovic Osman
KO i broj parcele:Kostenica, LN 301

Opis

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu broj 301 KO Kostenica, PJ Bijelo Polje, i to:

  • katastarska parcela blok 14, broj 5, podbroj 1 RB 2, potes Gornje Grobje, po kulturi šuma 6.klase, površine 4210 m2,
  • katastarska parcela blok 14, broj 5, podbroj 1 RB 1, potes Paljevine, po kulturi njiva 7.klase, površine 1500m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 62, podbroj 1 RB 2, potes Brijeg, po kulturi njiva 8.klase, površine 1900m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 62, podbroj 1 RB 1, potes Meća, po kulturi šuma 6.klase, površine 1700m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 64, podbroj 2 RB 1, potes Strana, po kulturi pašnjak 7.klase, površine 1500m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 65, RB 1, potes Vrtača, po kulturi livada 5.klase, površine 6200m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 65, podbroj 1, RB 1, potes Strana, po kulturi voćnjak 4.klase, površine 1100m2.
Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Pobretići. Do nepokretnosti se dolazi tako što se sa magistralnog puta Bijelo Polje- Prijepolje u mjestu Bistrica koja je od grada udaljena oko 8km, skrene na lokalni put dužine oko 8km. Od toga asfaltirano je oko 6km, dok su 2km makadam. Radi se o blago strmom terenu, sa pašnjacima, livadama, voćnjacima, njivama i šumama (sitnija šuma).   


Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.