Livada, pašnjak, šuma

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Ceklin
Grad:Cetinje
Površina:8.655 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Imovina banke
KO i broj parcele:LN 359, KO Ceklin, PJ Cetinje

Opis

 

 

     

      Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 359,  KO: Ceklin, PJ Cetinje označene kao:

- kat.parcela broj 753, plan 6, skica 37, potes Ubalac, livada 6. klase, površine 891 m2,

- kat.parcela broj 754, plan 6, skica 37, potes Ubalac, šuma 5. klase, površine 7.435 m2,

- kat.parcela 755, plan 6, skica 37, potes Ubalac, pašnjek 4. Klase, površine 329 m2,

 

 

Napomena

Napomena: Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051