Livada,šuma,pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Građani
Grad:Cetinje
Površina:16789 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Građani, LN 205

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 205 KO Gradjani – PJ Cetinje, označene kao:

 • katastarska parcela br. 276/1, šume 7 klase, potes Golubove ploče, površine 2806 m2;
 • katastarska parcela br. 276/1, prirodno neplodno zemljište, potes Golubove ploče, površine 1202 m2;
 • katastarska parcela br. 1048, livada 6 klase, potes Velja strana, površine 675 m2;
 • katastarska parcela br. 1049, šume 7 klase, potes Velja strana, površine 2157 m2;
 • katastarska parcela br. 1049, prirodno neplodno zemljište, potes Velja strana, površine 925 m2;
 • katastarska parcela br. 1386, pašnjak 5 klase, potes Zdočevine, površine 221 m2;
 • katastarska parcela br. 1387, livada 7 klase, potes Zdočevine, površine 910m2;
 • katastarska parcela br. 1388, livada 7 klase, potes Zdočevine, površine 1478 m2;
 • katastarska parcela br. 1389, pašnjak 6 klase, potes Zdočevine, površine 2774 m2;
 • katastarska parcela br. 1433, njiva 6 klase, potes Njive, površine 840 m2;
 • katastarska parcela br. 1433, vinograd 3 klase, potes Njive, površine 85 m2;
 • katastarska parcela br. 1618, vrt 2 klase, potes Kokoovina, površine 30 m2;
 • katastarska parcela br. 2220, pašnjak 6 klase, potes Gornja Lazina, površine 1406 m2;
 • katastarska parcela br. 2302, pašnjak 2 klase, potes Glavica, površine 1280 m2, svojina banke

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.