Šume (plac)

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Trebesin
Grad:Herceg Novi
Površina:868 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:KO Trebjesin, LN 861

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 782 KO Trebesin – PJ Herceg Novi, označena kao katastarska parcela br. 1098/4, šume 2 klase, površine 868 m2, potes Trebesin, svojina banke 

Nepokretnost se nalazi sa sjeverne strane naselja Topla.Od Doma zdravlja je udaljena 800 m a od mora 1,3 km.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.