Kuća,šuma,njiva

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Bjelojevići
Grad:Mojkovac
Površina:50 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Bjelojevići, PL 231

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovni list br. 231 KO Bjelojevići – PJ Mojkovac, označene kao:

  • katastarska parcela blok 10, broj 33, podbroj 2, redni broj 2, način korišćenja njiva, 7 klase, potes Papratine, površine 770 m2;
  • katastarska parcela blok 10, broj 33, podbroj 2, redni broj 3, način korišćenja dvorište, potes Papratine, površine 500 m2;
  • katastarska parcela blok 10, broj 33, podbroj 2, redni broj 4, način korišćenja kuća i zgrada, potes Papratine, površine 50 m2;
  • katastarska parcela  blok 10, broj 33, podbroj 2, redni broj 5, način korišćenja šuma, 5 klase, potes Papratine, površine 1470 m2
Predmetne nepokretnosti se nalaze u naselju Rudnice,udaljenom oko 2 km od centra grada.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.