Livada, pašnjak, šuma

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Jakovići
Grad:Mojkovac
Površina:34768 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Zejak Jovan
Početna cijena:17384€
KO i broj parcele:Jankovići, PL 111

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338,341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

            OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

      Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u: 
     Listu nepokretnosti 111  KO Jakovići – PJ Mojkovac, označene kao:

  • katastarska parcela br. 112, livada 6 klase, potes Sjenokosi, površine 6147 m2;
  • katastarska parcela br. 115, njiva 7 klase, potes Sjenokosi, površine 1418 m2;
  • katastarska parcela br. 116, livada 6 klase, potes Sjenokosi, površine 1356 m2;
  • katastarska parcela br. 120, šume 6 klase, potes Sjenokosi, površine 6299 m2;
  • katastarska parcela br. 122, pašnjak 6 klase, potes Sjenokosi, površine 2465 m2;
  • katastarska parcela br. 124, šume 6 klase, potes Sjenokosi, površine 17083m2, svojina Zejak Jovana.
Do imanja se dolazi tako što se iz Krstca skrene sa magistralnog na makadamski put,koji vodi do Jakovića.

Napomena

Napomena: Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051