Livada,šuma

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Stevanovac
Grad:Mojkovac
Površina:19325 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Stevanovac, LN 49

Opis

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 49  KO Stevanovac-PJ Mojkovac, označene kao:

  • katastarska parcela br. 1191, način korišćenja livada 6 klase, potes Krčevine, površine 5024 m2;
  • katastarska parcela br. 1192, način korišćenja šume 3 klase, potes Krčevine, površine 2879 m2,
  • katastarska parcela br. 1193/1, pašnjak 6 klase, potes Krčevine, površine 7415 m2,
  • katastarska parcela br. 1194/1, livada 6 klase, potes Krčevine, površine 2905 m2;
  • katastarska parcela br. 1196/1, šume 3 klase, potes Krčevine, površine 1102 m2,

 

Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Stevanovac. Do nepokretnosti se dolazi tako što se od Mojkovca ka Bijelom Polju u mjestu Krstac, na oko 4km od Mojkovca skrene sa magistralnog puta na seoski makadamski put dužine oko 500m.

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.