Pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Žari
Grad:Mojkovac
Površina:3000 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:KO Žari, PL 456

Opis

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:

  • katastarska parcela – blok 14, broj 32, podbroj 0, redni broj 1, pašnjak 5 klase, potes Razboj, površine 1000 m2;
  • katastarska parcela – blok 15, broj 24, podbroj 0, redni broj 1, pašnjak 6 klase, potes Razboj, površine 2000 m2,

 

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.