Šuma,livada,pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Žari, Mojkovac
Grad:Mojkovac
Površina:52.800 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Vlasnistvo banke
KO i broj parcele:KO Žari, LN 253

Opis

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu broj 253 KO Žari, PJ Mojkovac, i to:

- kat. parcele 19/2/1, RB1, livada 7. klase površine 18000 m2,

- kat. parcele blok 19/2/1, RB2, pašnjak 5. klase površine 10000 m2,

- kat. parcele blok 19/2/2, RB1, pašnjak 5. klase površine 5000 m2,

- kat. parcele blok 19/2/2, RB2, po kulturi livada 7. klase površine 5000 m2,

- kat. parcele blok 19/2/2, RB3, šuma 4. klase površine 1000 m2,

- kat. parcele blok 19/ 11/1šuma 3. klase površine 13800 m2

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.