Livada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Kličevo
Grad:Niksic
Površina:785m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:LN 2250, KO KLičevo, PJ Nikšić

Opis

Nepokretnost koja je predmet prodaje upisana je u Listu nepokretnosti br. 2250 KO Kličevo – PJ Nikšić, označena kao:

  • katastarska parcela – broj 3402/7, livada 3. klase, površine 785 m2

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.