Prizemna pomoćna zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Vojvode Ilije br.15
Grad:Niksic
Površina:41 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Perović Slavica
KO i broj parcele:Nikšić, LN 1976

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u:

 „V“ listu lista nepokretnosti br. 1976 KO Nikšić, označena kao objekat broj 2, prizemna pomoćna zgrada, površine 41 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1002, 

Objekat se nalazi u ulIci Vojvode Ilije br.15, u Nikšiću.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.