Prizemna pomoćna zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Vojvode Ilije br.15
Grad:Niksic
Površina:41 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Perović Slavica
Početna cijena:12300€
KO i broj parcele:Nikšić, LN 1976

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u:

 „V“ listu lista nepokretnosti br. 1976 KO Nikšić, označena kao objekat broj 2, prizemna pomoćna zgrada, površine 41 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli br. 1002, sa upisanim teretom: objekat nema upotrebnu dozvolu, u svojini Perović Slavice, sa obimom prava 1/1.

Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.