Iz Godišnjeg izvještaja 2015


IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA


Poštovani klijenti, partneri i akcionari,

U ime Odbora direktora, imam čast da vam predstavim godišnji izvještaj Hipotekarne banke AD Podgorica za 2015. godinu.

Makroekonomski ambijent je i tokom 2015. godine obilježen jakim ekspanzivnim naporima Evropske centralne banke i nije pružio mnogo podrške privredi, jer je nastavljen trend niskog nivoa kamatnih stopa i sporog privrednog rasta Bankarski sektor Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti da se suočava sa ozbiljnim izazovima koju nameće globalna neizvjesnost i to ne samo ekonomskim, već i sve prisutnijim izazovima političke i regulatorne prirode.

Imajući povjerenje u naš napredak, uprkos makroekonomskim izazovima u prethodnim godinama, uspjeli smo da povećamo uspješnost u svim našim poslovnim segmentima. Kao rezultat našeg kontinuiranog bržeg rasta od crnogorskog bankarskog tržišta, uspjeli smo da povećamo tržišno učešće na preko 10%. Neto dobit je porasla na 2.729 miliona €, sa ostvarenom stopom prinosa na kapital od 7,93%, što pokazuje našu sposobnost da ojačamo ključne pokazatelje performansi čak i u izazovnom okruženju. Održavajući visok nivo koeficijenta solventnosti od 12,85%, prikazali smo kvalitetno upravljanje aktivom i pasivom sa novim instrumentima u našim bilansima, i disciplinovano upravljanje rizicima, što je još jedan pokazatelj da se Banka drži svog strateškog cilja, a to je održivo dugogodišnje uspješno poslovanje.

Ovo su najbolji rezultati ostvareni od 2006. godine i uvjeravaju nas da smo na pravom putu u ispunjavanju naših ciljeva.

Prethodna godina je donijela nekoliko značajnih promjena. Da bi dodatno smanjili jaz između naših rezultata i naših ciljeva, nastavili smo revidiranje svih poslovnih oblasti kako bi identifikovali mogućnosti za zadovoljstva naših klijenta. Kao dio preduzete revizije, potvrdili smo našu posvećenost modelu univerzalne banke kroz fundamentalni redizajn naše poslovne organizacije, sa ciljem postizanja jasnog razdvajanja poslovnih aktivnosti koje direktno generišu prihode i aktivnosti podrške poslovanju.

Naš napredak u 2015. godini bio je prije svega rezultat napornog rada i posvećenosti naših zaposlenih širom organizacije. Mi zapošljavamo, osposobljavamo i motivišemo kvalitetne, ambiciozne i sposobne ljude, koji se bore za uspjeh i rast Banke. Sa odlučnošću da održimo naš napredak i da ostvarimo našu strategiju da postanemo uspješnija i efikasnija banka, nastavićemo da koristimo našu ekspertizu i kreativne inovacije za postizanje statusa jednog od najpouzdanijih finansijskih partnera u Crnoj Gori.

Želio bih da se zahvalim svim našim klijentima, zaposlenima i akcionarima, kao i da izrazim svoju duboku zahvalnost na vašoj kontinuiranoj lojalnosti i povjerenju.


Sigilfredo Montinari
Predsjednik Odbora direktora


IZVJEŠTAJ GLAVNOG IZVRŠNOG DIREKTORA

Poštovani klijenti, partneri, akcionari,

Čast mi je predstaviti vam godišnji izvještaj o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica u 2015. godini.

Tokom 2015. godine privredni rast zabilježen je u gotovo svim vodećim ekonomijama svijeta, a nešto manje od očekivanja i u zemljama Evropske unije. Efekti povećanja likvidnosti imali su osjetne reperkusije na strukturu bilansa crnogorskog bankarskog sektora kroz povećavanje potencijala domaćih banaka.

Obzirom na iskustva iz prethodnog perioda, ocjena koja se uvijek ističe na prvom mjestu, je da je crnogorski bankarski sektor ostao stabilan u godini za nama i da se nalazi u zavidnom položaju imajući u vidu ukupan ekonomski ambijent u zemlji. Sa stabilizacijom bankarskog sektora dolazi i do povećanja konkurencije. Nakon nekoliko godina nepromijenjenog broja učesnika, intenzivira se tržišna utakmica u sektoru sa najavom dolaska novih inostranih i domaćih banaka, od kojih su neke već počele sa radom u 2015. godini.

Ukupna aktiva Hipotekarne banke AD Podgorica je uvećana za 40%, postignuto je povećanje depozita od 49% uz povećanje kreditnog portfolia od 31% i portfolia investicionih hartija od vrijednosti za 150 % u odnosu na prethodnu godinu. Zbog konstantnog rasta u svim relevantnim parametrima poslovanja još od 2006. godine, prepoznali smo činjenicu da se moramo mijenjati sa promjenom naše pozicije na tržištu. Postignuta veličina Hipotekarne banke AD Podgorica zahtijevala je reorganizaciju ranije uspostavljene strukture i optimizaciju poslovnih procesa u novim okolnostima kako bi se pojačala efikasnost našeg poslovnog modela i očuvala duboko ukorijenjena organizaciona kultura.

Kao rezultat svega navedenog, 2015. godina je po mnogim pokazateljima najuspješnija poslovna godina u istoriji Hipotekarne banke AD Podgorica.

Naši prioriteti u narednom periodu ostaju nepromijenjeni, a to su sigurnost naših klijenata, kao i najbolje i najinventivnije usluge, po čemu smo prepoznatljivi na bankarskom tržištu Crne Gore. Nedvosmisleno je pokazano koliko građani i kompanije vjeruju u Hipotekarnu banku AD Podgorica. Nastavićemo sa ulaganjem u naše zaposlene, unaprijeđenjem tehnoloških procesa u cilju postizanja još boljih rezultata u svim ključnim poslovnim segmentima i nastavkom rasta banke.

Na kraju ću iskoristiti priliku da se u ime menadžmenta Hipotekarne banke AD Podgorica, kao i u svoje lično ime zahvalim našim klijentima, akcionarima i zaposlenima na podršci, istrajnosti i lojalnosti u rekordno uspješnoj 2015. godini.

Esad Zaimović
Glavni izvršni direktor