Obavještenje: Konkurs za izbor revizora za 2016. god.

image
Obavještenje: Konkurs za izbor revizora za 2016. god.

PREDMET:
Revizija godišnjih finansijskih iskaza Hipotekarne banke AD Podgorica za 2016. godinu u skladu sa Zakonom o bankama, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija i drugim pozitivnim propisima uz davanje mišljenja da li godišnji finansijski iskazi za 2016. godinu istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Banke, rezultate poslovanja i novčane tokove za poslovnu 2016. godinu po svim materijalno značajnim pitanjima, o poštovanju propisa o upravljanju rizicima u Banci, kao i o kvalitetu informacionog sistema u Banci.

USLOVI UČEŠĆA:

Konkurs je otvoren, pod jednakim uslovima, za registrovana društva za reviziju koja ispunjavaju zakonom propisane uslove i standarde za obavljanje ove djelatnosti. Učesnici konkursa moraju, prilikom dostave dokumentacije, uključiti i istorijat društva za reviziju, iz kojeg se vidi njihovo iskustvo i sposobnost u pogledu revizije banaka sa posebnim dostavljanjem podataka o iskustvu lica koje će rukovoditi revizijom, kopiju licence za revizora, kao i dokaz da u slučaju izbora društva za reviziju ne postoje smetnje iz člana 95. tač. 2-5. Zakona o bankama ("SI. list Crne Gore", br. 17/08 od 11.03.2008, 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011). Učesnici konkursa su dužni i da opišu revizorsku metodologiju, koju namjeravaju da primijene, prilikom obavljanja revizije navedene u predmetu ovog konkursa.

ROK ZA PREDAJU PONUDA UČESNIKA KONKURSA:
Ponude se mogu predati lično ili poslati preporučenom poštom, sa napomenom "PONUDA ZA REVIZIJU" - ne otvaraj, najkasnije do 15.09.2016. godine do 16 časova, na adresu:

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
uI. Josipa Broza Tita br. 67
81000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: + 382 (0) 77 700 001 ili putem e-mail-a email adresa, sa napomenom "Ponuda za reviziju".