Obavještenje o izmjenama Odluke o tarifi naknada

image
Obavještenje o izmjenama Odluke o tarifi naknada

Obavještenje o izmjenama Odluke o tarifi naknada Hipotekarne banke AD Podgorica – u primjeni od 01.08.2023. godine

Poštovani klijenti,

Saglasno poslovnoj politici Hipotekarne banke, promijenjene su tarife naknada za izvršavanje pojedinih transakcija u međunarodnom platnom prometu, i to na način što smo precizirali i pobrojali svaku pojedinačnu naknadu koju  će ubuduće plaćati fizička lica prilikom realizacije transakcija priliva korišćenjem računa za plaćanje prema inostranstvu.

Tom izmjenom Banka je definisala naknade za prilive u korist računa klienta za medjunarodne platne transakcije za fizička lica, kako slijedi:

Do 2.500,00 €  na račun rezidenta

fiksno 5,00 €

Do 2.500,00 €  na račun nerezidenta

fiksno 10,00 €

Od 2.500,01 € do 10.000,00 € na račun rezidenta

fiksno 10,00 €

Od 2.500,01 € do 10.000,00 € na račun nerezidenta

fiksno 20,00€

Od 10.000,01 € na račun rezidenta

0,1%

Od 10.000,01 € na račun nerezidenta

0,2%

 

Pored navedenog, promijenjena je tarifa mjesečne naknade za korišćenje usluge elektronskog bankarstva (i HB klik i mHB klik). Za korišćenje oba proizvoda ista iznosi 2,50 €.

Uvedena je i nova tarifa naknade – Surcharge, odnosno DAF (Direct Acess fee, za podizanje gotovine inostranim platnim karticama na bankomatima (ATM) Hipotekarne banke, s tim što će korisnik inostrane kartice biti, prije realizacije transakcije, obaviješten o visini propisane naknade Banke, te imati opciju da pristane ili odustane od izvršavanja transakcije podizanja gotovine na ATM.  

Ukoliko  imate bilo kakvih pitanja oko ovih izmjena Odluke o tarifi naknada, možete se javiti, telefonski, na broj 19905, odnosno za pozive iz  inostranstva na broj+382 20 219905 (Call Centar), ili putem elektronske pošte na e-mail email adresa, radi dobijanja informacije na koji drugi način se možete lično upoznati sa predloženim izmjenama tarife naknada, kao i da to možete ostvariti dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

 

Ako nijeste saglasni sa predloženim izmjenama, možete, bez otkaznog roka i bez plaćanja naknade, otkazati Okvirni ugovor. Izjavu o otkazu morate dostaviti Banci u pisanoj formi na adresu poslovnice Banke najkasnije dan prije dana koji je određen za .početak važenja izmjene. Ako u tom roku Banci ne dostavite izjavu da nijeste saglasni sa izmjenama, smatra se da ste prihvatili izmjene. U slučaju kad odbijete predložene izmjene, Banka će otkazati Okvirni ugovor.

Hipotekarna banka­­­­­­­