Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara

image
Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara
Na osnovu čl. 31. i 41. tač. 1. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa čl. 36. (6) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-6362/2 od 26.05.2016. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

I. Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 28.06.2016. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

II. Odbor direktora Banke predlaže sledeći Dnevni red:
  1. Otvaranje XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XVII redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 29.05.2015. godine;
  3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2015. godinu sa izvještajem spoljnjeg revizora;
  4. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu;
  5. Predlog Odluke o razrješenju Odbora direktora Hipotekarne banke AD Podgorica;
  6. Predlog Odluke o izboru Odbora direktora Hipotekarne banke AD Podgorica.

III. Materijal za XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.


Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (15.653 akcija) od ukupnog broja akcija (31.305 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke za tač. 1., 2., 3., 4., 5. i 6. iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 31.305 akcija).

Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjedjenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).

Za sve dodatne informacije obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 ( 0 ) 77 700 052.


PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sigilfredo Montinari, s.r.