OBAVJEŠTENJE o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

image
OBAVJEŠTENJE o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

 

Na osnovu čl. 31. i 41. tač. 1. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa čl. 36. (6) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-15660/3-1 od 30.10.2019. godine, objavljuje se sledeće:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

 

I  Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se vanredna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 02.12.2019. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

 

II Odbor direktora Banke predlaže sledeći Dnevni red:

 

  1. Otvaranje vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 25.06.2019. godine;
  3. Predlog Odluke o emisiji subordinisanih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica;

 

III Materijal za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.

 

Obavještenje o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke biće objavljeno i na internet stranici Banke: www.hb.co.me.

 

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (15.653 akcija) od ukupnog broja akcija (31.305 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

 

Odluke za tač. 1., 2. i 3. iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 31.305 akcija).

 

Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu vanredne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjedjenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).

 

Za sve dodatne informacije obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 ( 0 ) 77 700 246.

                                    

 

                                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                                        Sigilfredo Montinari, s.r.