Obavještenje o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke

image
Obavještenje o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke
Na osnovu čl. 31. i 41. tač. 1. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa čl. 36. (6) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-7018/3-1 od 25.05.2018. godine, objavljuje se sledeće:


OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

I
Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se XX redovna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 29.06.2018. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 10:00 časova.

II
Odbor direktora Banke predlaže sledeći Dnevni red:
  1. Otvaranje XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 29.06.2017. godine;
  3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2017. godinu sa izvještajem spoljnjeg revizora;
  4. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu;
  5. Predlog Odluke o prenosu iznosa dijela dobiti iz ranijih godina, koji je koriscen za pokrice nedostajucih rezervi;
  6. Predlog Odluke o razrješenju Odbora direktora Hipotekarne banke AD Podgorica;
  7. Predlog Odluke o izboru Odbora direktora Hipotekarne banke AD Podgorica.
III
Materijal za XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.

Obavještenje o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Banke biće objavljeno i na internet stranici Banke: www.hb.co.me.

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (15.653 akcija) od ukupnog broja akcija (31.305 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke za tač. 1., 2., 3., 4., 5. i 6. iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 31.305 akcija).

U okviru tač. 7. predloženog dnevnog reda prilikom izbora članova Odbora direktora Banke svaka akcija (ukupno 31.305 akcija) sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira (1 akcija x 5 glasova = 5 glasova). Akcionar ili punomoćnik može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahodjenju rasporediti na više kandidata.

Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu XX redovne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjedjenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).

Za sve dodatne informacije obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 ( 0 ) 77 700 246.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sigilfredo Montinari, s.r.