OBAVJEŠTENJE: Održana redovna sjednica Skupština akcionara

image
OBAVJEŠTENJE: Održana redovna sjednica Skupština akcionara
XXII redovna sjednica Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica (»Banka«), održana je dana 29.06.2020. godine u prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, sa početkom u 10.00 časova.

Sjednici Skupštine akcionara, od ukupnog broja glasova 31.305, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara sa 19.649 glasova, što čini 62,7663% od ukupnog broja glasova.

Prisutni akcionari, lično ili preko punomoćnika odnosno zakonskih zastupnika, usvojili su sa 19.649 glasova:

  • Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 02.12.2019. godine;
  • Odluku o raspodjeli dobiti za 2019. godinu;

Takođe, prisutni akcionari odnosno njihovi punomoćnici, razmotrili su godišnji izvještaj o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2019. godinu, sa izvještajem spoljnjeg revizora.