Obavještenje - Skupština akcionara

image
Obavještenje - Skupština akcionara
Na osnovu čl. 31. i 41. tač. 1. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa čl. 36. (6) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju XIX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-6589/2 od 25.05.2017. godine, objavljuje se sledeće:
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XIX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica

I
Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se XIX redovna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 29.06.2017. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

II
Odbor direktora Banke predlaže sledeći Dnevni red:
  1. Otvaranje XIX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 30.08.2016. godine;
  3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2016. godinu sa izvještajem spoljnjeg revizora;
  4. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu;
  5. Predlog Odluke o emisiji subordinisanih obveznica Hipotekarne banke AD Podgorica;
III
Materijal za XIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.


Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (15.653 akcija) od ukupnog broja akcija (31.305 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Odluke za tač. 1., 2., 3., 4. i 5. iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 31.305 akcija).
Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu XIX redovne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjedjenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).
Za sve dodatne informacije obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 ( 0 ) 77 700 246.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sigilfredo Montinari, s.r.