XXI redovna sjednica Skupštine akcionara

image
XXI redovna sjednica Skupštine akcionara

Na osnovu čl. 31. i 41. tač. 1. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa čl. 36. (6) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-7466/3-1 od 20.05.2019. godine, objavljuje se sledeće:

 

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica
 

I

Akcionari Hipotekarne banke AD Podgorica („Banka“) se obavještavaju da će se XXI redovna sjednica Skupštine akcionara Banke održati dana 25.06.2019. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Josipa Broza Tita br. 67, Podgorica, sa početkom u 10:00 časova.
 
II

Odbor direktora Banke predlaže sledeći Dnevni red:
 
  1. Otvaranje XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica i izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica održane dana 29.06.2018. godine;
  3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o poslovanju Hipotekarne banke AD Podgorica za 2018.
  4. godinu sa izvještajem spoljnjeg revizora;Predlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;
 
III

Materijal za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica („Banke“) sa predlozima odluka biće na raspolaganju akcionarima Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Banke u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita br. 67, svakoga radnog dana od 08:00-16:00 časova.
 
Obavještenje o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Banke biće objavljeno i na internet stranici Banke: www.hb.co.me.
 
Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu polovinu (15.653 akcija) od ukupnog broja akcija (31.305 akcija) sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
 
Odluke za tač. 1., 2., 3. i 4. iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Sve akcije Banke su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas (ukupno 31.305 akcija).
 
Mole se akcionari i njihovi punomoćnici koji žele da uzmu učešće u radu XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Banke da u cilju obezbjedjenja adekvatne organizacije sjednice, prijave svoje učešće u prostorijama Banke najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, uz stavljanje na uvid neophodne dokumentacije (lična dokumenta, ovjerena punomoćja).
 
Za sve dodatne informacije obratiti se nadležnoj službi Banke na br. tel: +382 ( 0 ) 77 700 246.
                                    
 
PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Sigilfredo Montinari, s.r.