Informativni dodatak za deponenta -

INFORMATIVNl DODATAK ZA DEPONENTA

 

Osnovne informacije o zaštiti depozita

Depozite u Hipotekarna banka AD Podgorica štiti:

Fond za zaštitu depozita

Nivo zaštite:

50.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ako u istoj kreditnoj instituciji imate više depozita:

Svi vaši depoziti u istoj kreditnoj instituciji su »agregirani«, a ukupan iznos ograničen je na 50.000 eura do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ako dijelite račun s drugim licem / drugim licima:

Ograničenje od 50.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta posebno do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno od 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Rok za početak isplate garantovanog depozita u slučaju propasti kreditne institucije:

15 radnih dana do 31. decembra 2020.

10 radnih dana u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023.

7 radnih dana od 1. januara 2024. nadalje

 

Valuta nadoknade:

EURO

Svi depoziti u valutama koja nije euro preračunavaju se u euro po srednjem kursu te valute sa kursne liste koju objavljuje Centralna banka Crne Gore, važećem na dan nastanka zaštićenog slučaja.

 

 

 

Kontakt:

Fond za zaštitu depozita Miljana Vukova bb

81000 Podgorica, Crna Gora Telefon: 020 210 466

Faks: 020 210 465

E-pošta: email adresa; email adresa

Više informacija:

http://www.fzdcg.org

Potvrda deponenta o prijemu:

 

Dodatne informacije:

Ako je depozit nedostupan zato što kreditna institucija ne može da ispuni svoje finansijiske obaveze, deponenti se isplaćuju iz sistema zaštite depozita. Tom isplatom pokriveno je najviše 50.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. To znači da se svi depoziti po deponentu u istoj kreditnoj instituciji sabiraju kako bi se odredio nivo pokrića. Na primjer, ako deponent na štednom računu ima 90.000 eura, a na tekućem 20.000 eura, isplatiće će mu se samo 50.000 eura do dana pristupanja Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U slučaju zajedničkih računa ograničenje od 50.000 eura primjenjuje se na svakog deponenta posebno do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno od 100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Međutim, depoziti na računu na koji pravo imaju dva ili više lica, kao članovi društva bez svojstva pravnog lica, sabiraju se i tretiraju se kao sredstva jednog deponenta za potrebe obračunavanja ograničenja od 50.000 eura do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno

100.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U pojedinim slučajevima depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo zaštićeni su u dodatnom iznosu do 30.000 eura, odnosno do ukupno

80.000 eura do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 130.000 eura od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, šest mjeseci

nakon knjiženja ili od trenutka kada ti depoziti postanu pravno prenosivi, a odnose se na depozite:

1. prodaje stambene nepokretnosti u kojoj je deponent imao prebivalište

2. transakcija vezanih za: sklapanje braka, razvod, otpremnine za penzionisanje, otpuštanje, invaliditet ili smrt

3. isplate naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve krivičnog djela iIi grešaka pravosudnih organa, državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne samouprave. Dodatne informacije mogu se dobiti na http://www.fzdcg.org

lsplata

Sistemom zaštite depozita upravlja Fond za zaštitu depozita, Miljana Vukova bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, broj telefona: 020/210-466, e- pošta: email adresa, email adresa, web: http://www.fzdcg.org. Fond za zaštitu depozita će vam staviti na raspolaganje vaše depozite (do iznosa od 50.000 eura do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno 100.000 eura od pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji) najkasnije u roku od: 15 radnih dana do 31. 12. 2020, 10 radnih dana u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. i 7 radnih dana od 1. januara

2024.

Pravo na isplatu garantovanog depozita zastarijeva protokom tri godine od dana nastanka zaštićenog slučaja. Dodatne informacije mogu se dobiti na http://www.fzdcg.org

Druge važne informacije

Svi deponenti koji spadaju u fizička lica ili pravna lica u načelu su osigurani putem sistema zaštite depozita. lzuzeća za određene depozite navedena su na internet stranici Fonda za zaštitu depozita. Vaša kreditna institucija će Vas, na zahtjev, takođe informisati o tome jesu Ii određeni proizvodi zaštićeni ili ne. Ako su depoziti zaštićeni, kreditna institucija to potvrđuje na izvodu sa računa.