(+382 202) 19905

Pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Žari
Grad:Mojkovac
Površina:3000 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:2475€
KO i broj parcele:KO Žari, PL 393

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u: 

Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:

  • katastarska parcela – blok 14, broj 32, podbroj 0, redni broj 1, pašnjak 5 klase, potes Razboj, površine 1000 m2;
  • katastarska parcela – blok 15, broj 24, podbroj 0, redni broj 1, pašnjak 6 klase, potes Razboj, površine 2000 m2,

 

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat